Četiri rešenja NBS za kredite u švajcarskim francima

made-in-germany-rs-bank

Banke u Srbiji će ubuduće svojim klijentima morati da omoguće konvertovanje stambenih kredita uzetih u stranoj valuti u euro, a Narodna banka Srbije (NBS) ustanovila je četiri modela kao rešenje za problem kredita uzetih u švajcarskim francima.

„Kao regulator bankarskog tržišta NBS je usvojila rešenje koje pomaže građanima da prevaziđu teškoće u otplati kredita u švajcarskim francima, kao i u slučaju jednostranog podizanja kamatnih marži banaka, ali koje istovremeno ne ugrožava osnovne principe za koje se NBS zalaže – pravnu sigurnost, tržišno poslovanje i odgovornost svih tržišnih učesnika za preuzete obaveze. Odluka je doneta radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije, adekvatnijeg upravljanja rizicima banaka, kao i radi bolje zaštite korisnika finansijskih usluga, koji su primarno pogođeni negativnim posledicama aktuelnih kretanja na međunarodnim deviznim tržištima“, navodi u saopštenju NBS.

Centralna banka je odlučila da bankama propiše obavezujući način postupanja sa sredstvima koje su više naplatile po osnovu jednostranih povećanja promenljivih neodredivih elemenata kamatne stope. Banke su dužne da taj višak uračunaju u prevremenu otplatu kredita i da o tome svakom pojedinačnom korisniku dostave obaveštenje sa izmenjenim planom otplate kredita u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, prenosi agencija „Tanjug“.

Korisnicima kredita indeksiranih u švajcarskim francima banka će biti dužna da, najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke, ponudi četiri modela zaključenja aneksa ugovora, kojima bi bili izmenjeni uslovi otplate kredita, uz zadržavanje postojećih instrumenata obezbeđenja, a rok za prihvat ponude aneksa ugovora od korisnika ne može biti kraći od tri meseca od dana prijema ponude. Korisnik kredita može u svakom trenutku prihvatiti ponudu u okviru ovog roka.

Prvi model podrazumeva konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u eurima po kursu povoljnijem za pet posto, uz dalju primenu kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u eurima, uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.
Drugi model se odnosi na konverziju kredita indeksiranog u švajcarskim francima u kredit indeksiran u eurima, uz snižavanje kamatne stope koju banka primenjuje na kredite indeksirane u eurima na godišnjem nivou za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri posto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.
Treći model zadržava kredite u švajcarskim francima, ali se kamatna stopa na godišnjem nivou snižava za jedan procentni poen, pri čemu ne mora biti niža od tri posto, takođe uz dodatnu mogućnost produženja roka otplate kredita, u skladu sa zahtevom korisnika, najduže za pet godina.
Četvrti model takođe zadržava kredit u švajcarskim francima, ali se iznos mesečne rate izraženog u švajcarskim francima snižava za 20 posto ugovorenog iznosa u periodu od 36 meseci od dana zaključenja aneksa ugovora, a ukupan iznos za koji su mesečni anuiteti umanjeni otplaćuje se u 12 jednakih mesečnih rata nakon isteka prvobitnog roka dospeća kredita. Na potraživanja čija bi naplata bila odložena u skladu sa ovim modelom banka ne bi obračunavala niti naplaćivala kamatu.

Banke od korisnika neće moći da naplaćuju naknadu niti troškove za sprovođenje ovih mera i aktivnosti, a ovim uslovom NBS teži minimiziranju pratećih troškova aneksiranja ugovora, koji bi eventualno demotivisali korisnike da prihvate navedene ponude. NBS je obavila neposredne razgovore sa drugim nadležnim institucijama (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita, Republički Geodetski zavod, Ministarstvo pravde…) i očekuje da će svi korisnici kredita koji aneksiraju ugovore u skladu sa Odlukom biti oslobođeni dodatnih troškova ili će ovi troškovi biti umanjeni do simboličnog iznosa.

„Primena Odluke će u značajnoj meri pružiti mogućnost korisnicima stambenih kredita u švajcarskim francima da olakšaju svoj položaj pri izmirivanju obaveza, što će posledično sprečiti dalji rast udela „problematičnih“ kredita indeksiranih u švajcarskim francima u ukupnim kreditima, a samim tim doprineti i očuvanju i jačanju stabilnosti čitavog finansijskog sistema“, kaže se u saopštenju Centralne banke.

Odluka NBS stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Informišite se jednom nedeljno o aktuelnim vestima - prijavite se na našu mejling listu

Оставите одговор